ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η μεταδιδακτορική έρευνα έχει τρεις κύριους στόχους: α) να προσδιορίσει το περιεχόμενο της ακαδημαϊκής επιτυχίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρότυπα, β) να διερευνήσει πώς ο προσδιορισμός των δεικτών της ακαδημαϊκής επιτυχίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να ενισχύσει τις εμπειρίες και τις δεξιότητες των φοιτητών προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και των ατόμων · και γ) να υποστηρίξει τα ελληνικά ιδρύματα ώστε να είναι ευέλικτα όσον αφορά τις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.

Αφορμή για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι, μετά τη διεύρυνση της συμμετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση, το ερευνητικό ενδιαφέρον των φορέων άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής είναι στραμμένο στην ακαδημαϊκή επιτυχία, αποτελώντας έτσι ένα ζήτημα που αποκτά καίρια σημασία. Η έρευνα για αυτό το σκοπό εντοπίζεται σε ένα ευρύ φάσμα εθνικών, θεσμικών και ατομικών παραγόντων που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα πρακτικών. Με βάση αυτόν τον όρο δεν αρκεί η μελέτη της πρόσβασης, της παραμονής και ολοκλήρωσης των σπουδών. Αντίθετα, είναι πιθανό οι φοιτητές να έχουν αποφοιτήσει από το Πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν πετυχημένες ακαδημαϊκές εμπειρίες. Η ολοκλήρωση των σπουδών δεν είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας της ακαδημαϊκής επιτυχίας. Στη βάση αυτή διαμορφώνονται και οι δείκτες που εξετάζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία. Συχνές είναι οι μελέτες που εξετάζουν τις διαφορές στα χαρακτηριστικά συμμετοχής και επιτυχίας των φοιτητών από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο. Η ετερογένεια του φοιτητικού πληθυσμού, όσον αφορά τις δεξιότητες, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τις εμπειρίες και τις προσδοκίες προκαλούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα ιδρύματα να εφαρμόσουν ευέλικτες διαδρομές μάθησης, κατάλληλες για όλους. Η παρούσα πρόταση στηρίζεται στην ιδέα ότι η μελέτη της ακαδημαϊκής επιτυχίας αποτελεί τη βασική προτεραιότητα της σύγχρονης διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο θέμα μεγάλης σημασίας για το οποίο η έρευνα στην Ελλάδα είναι σπάνια.

Όλγα Τζαφέα/ Olga Tzafea, Ph.D., M.A.

Education Policy/ Sociology of education

Department of Philosophy, Education and Psychology, University of Ioannina

Η παρούσα  έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηςη», στο πλαίσιο της  Πράξης «Ενίσχυςη Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος» (MIS-5033021), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). 

image.png