Μενού Κλείσιμο

Papers

 1. Chionas, G., & Emvalotis, A. (2022). Greek Upper Primary Grade Students’ Images About Science and Scientists: An Alternative Descriptive Piece of the Puzzle. Frontiers in Education 7:933288. doi: 10.3389/feduc.2022.933288
 2. Εμβαλωτής, Α. & Καρακολίδης, Α. (2021). PISA και εμβολιαστική κάλυψη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ερευνητική Αναφορά [διαθέσιμη εδώ και σε συνοπτική απόδοση εδώ]
 3. Koutsianou, A., & Emvalotis, A. (2021). Unravelling the interplay of primary school teachers’ topic-specific epistemic beliefs and their conceptions of inquiry-based learning in history and science. Frontline Learning Research, 9(4), 35 – 75. https://doi.org/10.14786/flr.v9i4.777
 4. Chionas, G., & Emvalotis, A. (2021). How Peruvian secondary students view scientists and their works: Ready, set, and draw! International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology, 9(1), 116-137. doi.org/10.46328/ijemst.1099
 5. Sargioti, A. & Emvalotis, A. (2020). Attitudes towards Science and the Impact of Epistemic Beliefs on Pre-service Primary Teachers’ Scientific Literacy. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 1(7), 174-189.
 6. Koutsianou, A., & Emvalotis, A. (2019). Greek Pre-Service Primary Teachers’ Efficacy Beliefs in Science and Mathematics Teaching: Initial Adaptation of the STEBI-B and MTEBI Instruments. International Journal of Educational Methodology, 5(3), 375-385. doi:10.12973/ijem.5.3.375.
 7. Karakolidis, A., Pitsia, V., & Emvalotis, A. (2019). The case of high motivation and low achievement in science: what is the role of students’ epistemic beliefs? International Journal of Science Education, 1-18. doi:10.1080/09500693.2019.1612121
 8. Karasalides, T., & Emvalotis, A. (2019). Greek Undergraduate and Graduate Students’ Opinions about Plagiarism Causes. Education Sciences(1), 20-38.
 9. Karpouza, E., & Emvalotis, A. (2019). Exploring the teacher-student relationship in graduate education: a constructivist grounded theory. Teaching in Higher Education, 1-20. doi: 10.1080/13562517.2018.1468319.
 10. Καρασαλίδης, Θ., & Εμβαλωτής, Α. (2018). Πλαγιαρισμός στις μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών/τριών: Διερευνώντας το φαινόμενο. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης(4), 4-22.
 11. Zevgitis. T. & Emvalotis A. (2018). School Networks in Europe: a Network Analysis of the Comenius Multilateral Partnerships under the Lifelong Learning Programme. Italian Journal of Sociology of Education, 10(2), 181-206. doi: 10.14658/pupj-ijse-2018-2-11.
 12. Emvalotis, A., & Koutsianou, A. (2018). Greek primary school students’ images of scientists and their work: has anything changed? Research in Science & Technological Education, 36(1), 69-85. doi: 10.1080/02635143.2017.1366899
 13. Καρασαλίδης, Θ. & Εμβαλωτής, Α. (2017). Οριοθετώντας τον πλαγιαρισμό και τις ακαδημαϊκά ανέντιμες πρακτικές. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων29, 93-112.
 14. Εμβαλωτής, Α., & Χαλβατζή, Μ. (2016). Η συγκρότηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 28, 7-21.
 15. Karakolidis, A., Pitsia, V., & Emvalotis, A. (2016). Mathematics low achievement in Greece: A multilevel analysis of the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 data. Themes in Science and Technology Education, 9(1), 3-24.
 16. Karakolidis, A., Pitsia, V., & Emvalotis, A. (2016). Examining students’ achievement in mathematics: A multilevel analysis of the Programme for International Student Assessment (PISA) 2012 data for Greece. International Journal of Educational Research, 79, 106-115. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.05.013.
 17. Πίτσια, Β., Καρακολίδης, Α., & Εμβαλωτής, Α. (2016). Επιχειρώντας διαθεματικές προσεγγίσεις με τη βοήθεια του Google Earth. Επιστήμες της Αγωγής, 3, 177-186.
 18. Zevgitis, T., & Emvalotis, A. (2015). The impact of European Programmes dealing with mobility in secondary education. Journal of international Mobility, 1, 61-80. doi:10.3917/jim.001.0061
 19. Εμβαλωτής, Α., & Ζευγίτης, Θ. (2015). Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας και η συμβολή τους στη διαμόρφωση ‘ευρωπαϊκής ταυτότητας’ στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς: Η περίπτωση των σχολικών συμπράξεων του Προγράμματος Comenius. Επιστήμες Αγωγής, 1, 36-65.
 20. Στύλος, Γ., Κώτσης, Κ., Εμβαλωτής, Α. (2014). Πρακτικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία της φυσικής (Α΄Μέρος). Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση(5), 7-15.
 21. Στύλος, Γ., Κώτσης, Κ., Εμβαλωτής, Α. (2015). Πρακτικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διδασκαλία της φυσικής (Α΄Μέρος). Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση(6), 29-38.
 22. Εμβαλωτής, Α., & Τσιγγίλης, Ν. (2011). Ακαδημαϊκές και εργασιακές διαδρομές αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επιστήμες της Αγωγής, 4, 75-90.
 23. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2011). Οι αναπαραστάσεις μαθηματικών αντικειμένων ως μέσο οικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης. Ευκλείδης (74), 83-111.
 24. Patsiomitou, S., Emvalotis, A. (2010). Students’ movement through van Hiele levels in a dynamic geometry guided reinvention process. Journal of Mathematics and Technology (3), 18-48.
 25. Patsiomitou, S., Barkatsas, A., & Emvalotis, A. (2010). Secondary students’ “dynamic reinvention of geomatric proof” through the utilization of Linking Visual Active Representations. Journal of Mathematics and Technology (5), 43-56.
 26. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2010). Η ανάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών μέσω μια “δυναμικής” επανεφεύρεσης: Συνδεόμενες Οπτικές Ενεργές Αναπαραστάσεις. Αστολάβος(14), 19-37.
 27. Πατσιομίτου, Σ., & Εμβαλωτής, Α. (2009). Οι αναπαραστάσεις μαθηματικών αντικειμένων ως μέσο οικοδόμησης της μαθηματικής γνώσης: Τα συστήματα δυναμικής γεωμετρίας ως αναπαραστατικά εργαλεία. Θέματα στην Εκπαίδευση, 2(3), 247-272.
 28. Εμβαλωτής, Α. (2006). Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Εκπαιδευτική Έρευνα: Η ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για τη χαρτογράφηση της σχολικής φοίτησης. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (19), 13-28.
 29. Εμβαλωτής, Α. (2003). Επιχειρώντας την αποτύπωση κριτικών κοινωνιολογικών θεωρήσεων αναφορικά με τις χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στη σύγχρονη ψηφιακή καθημερινότητα. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Α.Π.Θ. (11), 285-289.
 30. Εμβαλωτής, Α. (2002). Η συμβολή της πληροφορικής τεχνολογίας στην κοινωνική-εκπαιδευτική έρευνα: Μια πρόταση αξιοποίησης του ερωτηματολογίου ως εργαλείου ‘κλειστών’ ερευνητικών τεχνικών. Επιστήμες της Αγωγής (3), 7-22.
 31. Κωνσταντίνου, Χ., & Εμβαλωτής, Α. (2001). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχέση με τις λειτουργίες του σχολείου και τα Προγράμματα Σπουδών στα Παιδαγωγικά Τμήματα. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (14), 205-217.
 32. Σταμέλος, Γ., & Εμβαλωτής, Α. (2001). Ανιχνεύοντας το προφίλ των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (14), 279-292.
 33. Kameas, T., Mikropoulos, A., Katsikis, A., Emvalotis, A.  & Pintelas, P.  (2000). EIKON: Teaching a high-school technology course with the aid   of virtual reality. Education and Information Technologies, 5(4),  305-315.
 34. Mikropoulos, A., Chalkidis, A., Katsikis, A., & Emvalotis, A. (1998). Students’ attitudes towards educational virtual environments. Education and Information Technologies (3), 137-148.