Μενού Κλείσιμο

Κεφάλαια Βιβλίων

  1. Panagiotopoulou, P., Gari, A., & Emvalotis, A. (2022). Traditional and Post-Materialist Values About Family and Marriage in Greece In R. Luijkx, Reeskens, T., & Sieben, I. (Ed.), Reflections on European Values: Honouring Loek Halman’s Contribution to the European Values Study (pp. 448-460).
  2. Εμβαλωτής, Α. & Χιονάς, Γ. (2019). Αντιλήψεις μαθητών/τριών δημοτικού για την Επιστήμη και τους/τις επιστήμονες. [υπό δημοσίευση ]
  3. Παπακωνσταντίνου, Π., & Εμβαλωτής, Α. (2008). Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Η πρόσληψη του προγράμματος Comenius. Στο Β. Σβολόπουλος (Επιμ.), Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Αθήνα: Ατραπός.
  4. Εμβαλωτής, Α. (2007). Ο ρόλος του κράτους στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Στο Ι. Πυργιωτάκης, Κρίβας, Σ., Μπρούζος, Α., & Εμβαλωτής, Α. (Ed.), Συσχετισμός οικογενειακού – κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (pp. 172-189). Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
  5. Εμβαλωτής, Α. (2007). Πολιτιστικές αξίες. Στο Ι. Πυργιωτάκης, Κρίβας, Σ., Μπρούζος, Α., & Εμβαλωτής, Α. (Ed.), Συσχετισμός οικογενειακού – κοινωνικού – πολιτισμικού περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (pp. 163-171). Αθήνα: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.